ترتیل کل قرآن با صدای زیبای استاد حامد شاکرنژاد

 

                                                                                                

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 17:31 | لینک  | 

 ترتیل کل قرآن با صدای استاد مرتضی سادات فاطمی             

                                                                                      

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 13:3 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای استاد مهدی صیاف زاده

  

                                                                                                    
 


 


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 16:47 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد حسین سبزعلی

                                                                                                    

 برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 17:38 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای دلنشین استاد محمد صدیق منشاوی

                                                                                                

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 17:17 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای استاد شاطری

                                                                                                 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 17:7 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صوت زیبای استاد محمد عبدالباسط عبدالصمد

                                                                                        

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 16:45 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد حسین سعیدیان

                                                                                             

                                                

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 16:37 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای استاد مشاری العفاسی

                                                                                         

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 16:27 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای استاد سعد الغامدی

                                                                                                   

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 16:20 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای استاد شهریار پرهیزگار

                                                                                                         

 

برای دانلود و مطالعه زندگی نامه استاد به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 16:8 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای استاد عباس امام جمعه

                                                                                                              

برای دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 13:51 | لینک  | 

ترتیل کل قرآن با صدای استاد کریم منصوری  

                                                                                       

برای دانلود به ادامه مطلب بروید                                                      


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجید شعیبی در ساعت 13:25 | لینک  |